Talkoplikten 1.5-31.10.2017

För att få verksamheten att gå runt är vi också i fortsättningen beroende av att vi alla ställer upp på olika talkon. Vad man får för talkoinsatserna och hur vi bokför dessa framgår här nedan.

Ansvariga provfunktionärerna får 3 gratis starter för en två- eller endagstävling och 2 gratis starter för en kvällstävling. Ifall man förutom obligatoriska talkopoängen har samlat in 100% eller mera poäng än vad som krävs får man en gratis start i officiell tävling eller förmånssedel som motsvarar priset på en start för medlem. Förmånssedeln kan dras av från träningsavgiften.

  • de som uppfyller talkoplikten erbjuds nästa period (se tidsgränserna nedan) en plats i en grupp med ledd skolning. Uppfyller man halva talkoplikten erbjuds man möjlighet till självständig träning nästa period (träningsavgiften är samma som övriga). Uppfyller man mindre än halva talkoplikten fråntas man rätten att träna i sektionen. Rätten återfås genom att arbeta in talkoplikten. I första hand ges rätt att träna självständigt och därefter i grupp.
  • genom olika talkoinsatser samlar man poäng där en (1) timme talkoarbete ger en (1) poäng. Vid uträknandet avrundar man till närmaste halvtimme.
  •  talkoperioden är: 1.5 – 31.10 och 1.11 – 30.4. 
  • Insamlade poäng skall användas under nästföljande period och kan endast användas under den perioden. Poäng kan ej sparas över flera perioder.
  • antal poäng som skall samlas beräknas och bestäms skilt för varje period och under perioden 1.5 – 31.10 2017 skall man samla 12 poäng. Inför en ny period kan styrelsen vid behov göra ändringar i reglerna som gäller den nya perioden.
  • talkoarbeten som ger poäng är t.ex. insatser vid arrangerande av officiella och inofficiella tävlingar, hindertransporter, reparationer och –byggande av hinder, skötsel av plan och hall. Tillfälliga hjälpskolaruppgifter ger också poäng (1 poäng  / träningstillfälle). Bakar man till en tävling ger det tre (3) poäng för ett helt tävlingsveckoslut och 2 poäng om det gäller enskild tävlingsdag eller –kväll. Den som ansvarar för buffén meddelar om det behövs hjälp med detta. Ordnar man med sponsor får man ett (1) poäng per påbörjad 30 €. Som sponsorering räknas direkt bidrag eller sponsorering med vara. Ifall det gäller vara räknas dess värde eller det beräknade värdet på denna. Observera att man alltid först kontaktar styrelsen för godkännande av sponsorering.
  • Vid funktionärsuppdrag i samband med officiell tävling räknas endast uppdrag som sträcker sig över minst halva tävlingsdagen, alternativt minst hälften av nivå- eller storleksklasserna. Påbörjandet och avslutandet av tävlingsfunktionärsuppdrag sker på en tidpunkt där att det inte stör genomförandet av tävlingen.
  • observera att vi på förhand beräknar behovet av antalet talkoarbetare och att man på förhand anmäler sig eller blir tillfrågad till talkotillfällena. Detta för att vi inte skall ha deltagare som står utan arbete. Det är tillåtet att komma och hjälpa till utan att ha anmält sig men då samlar man inte poäng. Också familjemedlemmar kan samla poäng för en enskild medlem.
  • Talkoinsatserna skrivs in i talkopasset; talkoansvariga ansvarar för förvaringen av passet och ansvaret för antecknandet av poäng ligger hos passets ägare. Talkoinsatser kan kvitteras av ansvariga provfunktionären i tävlingen, styrelsemedlem i sektionen, sektionens talkoansvariga, person som är ansvarig för talkotillfället eller annan person som styrelsen gett befogenheter att få kvittera i passet. Ifall man glömmer bokföra insatsen har man, efter talkotillfället, 2 veckor tid på sig att få insatsen bokförd i passet.
  • ifall man p.g.a. ett tungt vägande skäl inte kunnat uppfylla talkoplikten kan man genom en skriftlig utredning, riktad till styrelsen, eventuellt få talkoplikten nedsatt.

Sektionens talkoansvariga är Mikaela Strömberg (ms_stromberg@hotmail.com; tel. 040-5834509).

Comments are closed