Talkoplikten 1.1.-30.6.2020


För att få verksamheten att gå runt är vi också i fortsättningen beroende av att vi alla ställer upp på olika talkon. Vad man får för talkoinsatserna och hur vi bokför dessa framgår här nedan.

  • De som uppfyller talkoplikten erbjuds nästa period (se tidsgränserna nedan) en plats i en grupp med ledd skolning. Uppfyller man halva talkoplikten erbjuds man möjlighet till självständig träning nästa period (träningsavgiften är samma som övriga). Uppfyller man mindre än halva talkoplikten fråntas man rätten att träna i sektionen. Rätten återfås genom att arbeta in talkoplikten. I första hand ges rätt att träna självständigt och därefter i grupp.
  • Genom olika talkoinsatser samlar man poäng där en (1) timme talkoarbete ger en (1) poäng. Vid uträknandet avrundar man till närmaste halvtimme.
  • Talkoperioden är: 1.1 – 30.6 och 1.7 – 31.12.
  • Insamlade poäng skall användas under nästföljande period och kan endast användas under den perioden. Poäng kan ej sparas över flera perioder (undantag om man samlat för lite poäng).
  • Antal poäng som skall samlas beräknas och bestäms skilt för varje period och under perioden 1.1 – 30.6 2020 skall man samla 5 poäng. Du som inte hade samlat tillräckligt med poäng under perioden 1.7 - 31.12 fortsätter att samla poäng så att du under perioden 1.7 2019 – 30.6 2020 samlar ihop 11 poäng (6 + 5). Man får en gratis start i officiell tävling eller dra av motsvarande summa från träningsavgift om man under perioden 1.1 – 30.7 gjort minst 13 talkotimmar. Inför en ny period kan styrelsen vid behov göra ändringar i reglerna som gäller den nya perioden.
  • Alkoarbeten som ger poäng är t.ex. insatser vid arrangerande av officiella och inofficiella tävlingar, hindertransporter, skötsel av plan och hall o.s.v. Tillfälliga skolaruppgifter ger ett (1) poäng / träningstillfälle. Bakar man till en tävling ger det tre (3) poäng för ett helt tävlingsveckoslut och 2 poäng om det gäller enskild tävlingsdag eller –kväll. Den som ansvarar för buffén meddelar om det behövs hjälp med detta. Ordnar man med sponsor får man ett (1) poäng per påbörjad 10 €. Som sponsorering räknas direkt bidrag eller sponsorering med vara. Ifall det gäller vara räknas dess värde eller det beräknade värdet på denna. Observera att man alltid först kontaktar styrelsen för godkännande av sponsorering.
  • Vid funktionärsuppdrag i samband med officiell tävling räknas endast uppdrag som sträcker sig över minst halva tävlingsdagen, alternativt minst hälften av nivå- eller storleksklasserna. Påbörjandet och avslutandet av tävlingsfunktionärsuppdrag sker på en tidpunkt där att det inte stör genomförandet av tävlingen.
  • Observera att vi på förhand beräknar behovet av antalet talkoarbetare och att man på förhand anmäler sig eller blir tillfrågad till talkotillfällena. Detta för att vi inte skall ha deltagare som står utan arbete. Det är tillåtet att komma och hjälpa till utan att ha anmält sig men då samlar man inte poäng om det finns tillräckligt med talkoarbetare. Också familjemedlemmar kan samla poäng för en enskild medlem. Förutom medlemmen högst en familjemedlem per tillfälle. Om man tränar med lånehund kan antingen ägaren eller låneföraren samla poäng för hundens träning. Tränar familjemedlem eller låneförare med egen hund kan endast poäng som överstiger egna talkoplikten flyttas över till annan familjemededlem eller ägare av lånehund.
  • Hur man anmäler sig till talkotillfällen bestäms och kungörs från tillfälle till tillfälle och talkoinsatserna skrivs in i talkopasset. Talkoansvariga bokför talkopoängen utgående från listor som uppgörs vid talkotillfället eller enligt uppgifter som talkoarbetaren meddelar.
  • Ifall man p.g.a. ett tungt vägande skäl inte kunnat uppfylla talkoplikten kan man genom en skriftlig utredning, riktad till styrelsen, eventuellt få talkoplikten nedsatt.